Algemene verkoopvoorwaarden voor bedrijven en horeca

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de klant
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Aanbod en prijzen
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Betaling
Artikel   10 – Klachtenregeling
Artikel   11 – Geschillen
Artikel   12 – Privacy beleid
Artikel   13 – Intellectueel eigendom
Artikel   14 – Beperking van verantwoordelijkheid
Artikel   15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel   16 – Tot slot


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.         Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
b.         Klant: de rechts persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Broyke BV;
c.         Dag: kalenderdag;
d.         Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
e.         Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
f.          Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de ondernemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
g.         Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
h.         Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ondernemer:                         Broyke BV
Telefoonnummer:                  0636-018454
E-mailadres:                           bestellingen@traindevie.nl
KvK-nummer:                         71776656
Btw-identificatienummer:     858845052B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
a.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Broyke BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen klant en Broyke BV.
b.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
c.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
d.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
e.     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webwinkel, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Broyke BV en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Artikel 4 – Aanbod en Prijzen
a.     Onze prijzen zijn ondubbelzinnig aangegeven in euro (€) en zijn exclusief BTW. Wij berekenen voor onze klanten geen andere onverwachte kosten behoudens eventuele verzend- en/of leveringskosten. De prijzen, de producten en hun omschrijving zijn geldig zolang zij vermeld staan in de webshop, maar zij gelden altijd onder voorbehoud van onvrijwillige fouten in de omschrijving, in de prijs of in de beschikbare hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar deze verminderen noch de waarde noch de kwaliteit van het artikel. De foto’s in de webshop tonen het betreffende product op een zo goed mogelijke manier, maar het is altijd mogelijk dat het product afwijkt van de foto meer bepaald en heel specifiek in het geval van kleuren. De foto’s hebben dan ook geen enkele contractuele waarde. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor typ- of andere fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.
Broyke BV heeft het recht om ten allen tijde de prijzen aan te passen. Desondanks is de prijs van uw bestelling deze die vermeld staat op uw orderbevestiging.
De producten blijven onze eigendom tot wij de volledige koopsom definitief ontvangen hebben.
b.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
c.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
d.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
e.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a.     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.  de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
       h.  Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van bezorging van uw bestelling kost.
       i.   De aanbiedingen die in de webwinkel worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden bezorgd en zolang de voorraad strekt.
 
Artikel 5 – De overeenkomst
a.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b.     Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
c.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
d.     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
e.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
i) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
ii) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
iii) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
iv) de in artikel 4 lid c van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
v) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f.      In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
g.     Personen met de leeftijd van 18 jaar of ouder mogen bestellingen plaatsen in deze webwinkel. 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
a.   De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid b. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
b.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
i) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
ii) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
iii) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
iv) die snel kunnen bederven of verouderen;
v) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
vi) voor losse kranten en tijdschriften;
vii) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
 
Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
a.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
b.     Alle producten die via de webshop worden aangeboden zijn te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de webshop hebben echter geen enkele contractuele waarde. De klant dient meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan te controleren.
Als het ontvangen product niet overeenstemt met het door de klant bestelde product of als het beschadigd is, kan de klant het door het volgen van de bepalingen van en de instructies in artikel 10.
c.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 8 – Levering, uitvoering en betaling
a.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
b.     Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
c.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
d.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
e.     De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

f.      Inzake pakketpost post verzendingen uitgevoerd door derden, zoals bijvoorbeeld met PostNL, is BROYKE BV niet aansprakelijk in geval van beschadiging en verlies als in geval van vertraging van Zendingen.

Artikel 9 – Betaling

a.      Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging. 
b.     De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
c.     In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Klachtenregeling
a.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
b.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
c.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
d.     Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
e.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Privacybeleid
Uw persoonlijke gegevens blijven ten allen tijde beschermd. Broyke BV verbindt zich ertoe om de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven.  
Klantgegevens gebruiken wij enkel ten behoeve van de afhandeling van een bestelling en worden nooit doorgegeven aan derden, behalve om de betaling en de verzending van uw bestelling te kunnen verzorgen.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 14 – Beperking van verantwoordelijkheid
Broyke BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit een laattijdige levering, een niet-conforme levering of een niet-levering.
De enige vorm van schadevergoeding waarop onze klant aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten die niet werden geleverd. Broyke BV kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, machinebreuk, vorst, waterschade, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de klant of een derde persoon en in het algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van de koper. Mogelijke voorbeelden zijn: een onvolledig, onduidelijk of fout leveringsadres invoeren zodat de zending niet kan worden uitgereikt, … Deze opsomming is niet gelimiteerd.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
Artikel 16 – Tot slot
De klant verklaart deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór hij een bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in.
We proberen onze webshop en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen? Twijfelt u over uw rechten of plichten? Heeft u een vraag over uw bestelling of levering? Heeft u vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact op. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.